СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ „РАЯ КОНСУЛТ“

Всеки бизнес има нужда от счетоводител или счетоводно обслужване.

Винаги на Ваше разположение
Спестяване на разходи
Информация с едно обаждане

НИЕ предлагаме

Абонаментно счетоводно обслужване

Осчетоводяване на първични документи и съставяне на вторични счетоводни документи.
Изготвяне и представяне на Справки-декларации по ЗДДС.
Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи.
Изготвяне на счетоводна политика на дружеството.

Регистрация на фирма

Консултация.
Проверка име на фирма в Търговския регистър.
Изготвяне на всички необходими документи.
Помощ при избор на Банка, Нотариус.
Подаване на документите в Агенция по вписванията.

При сключване на едногодишен договор за счетоводно обслужване, получавате 50% отстъпка от цената за регистрация на фирма по закона на ТЗ.

ТРЗ и личен състав

Изготвяне на цялостни досиета на служителите.
Изготвяне на месечни ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП.
Изготвяне на платежни нареждания за осигуровките и данъците на персонала.
Подаване на болнични листове в НОИ.
Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и други държажни институции.

Годишно счетоводно приключване

Изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.
Изготвяне на годишна декл. 6 за съдружниците в ООД, собствениците на ЕООД и ЕТ.
Изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети.
Изготвяне на документи за Търговския регистър.